CMR Konsultant

Ainult e-posti teel tellimisel

Viimased eksemplarid


„CMR konventsioon. Kommenteeritud väljaanne.“


 
Sihtgrupp Rahvusvahelise transpordi- ja kaubandusettevõtete logistikajuhid, veokorraldajad ning ostu- ja müügijuhid; transpordikindlustuse tootejuhid ja kahjukäsitlejad, kindlustusmaaklerid.
 
Autor:       
 

Ilmumisaeg:  
 
Andmed:
 
 
 
Hind:
   
Tellimine:
 
Info:Renee Mahl, CMR Konsultant OÜ
 www.cmr.ee
 
2015
 
389 lk
kõvakaaneline õmmeldud köide
formaat 160 x 240 mm
 
245 eurot + 9% km
 
cmr@neti.ee
 
+372 50 88 883
cmr@neti.ee


 


Sisukord        Tutvustus


Sihtgrupp
Rahvusvahelise transpordi- ja kaubandusettevõtete logistikajuhid, veokorraldajad ning ostu- ja müügijuhid; transpordikindlustuse tootejuhid ja kahjukäsitlejad, kindlustusmaaklerid, transpordi- ka kaubandusõiguse juristid.
                               
Vajadus uue CMR-käsiraamatu järgi
Varasemalt on ilmunud sarnased CMR konventsiooni sisu selgitanud käsiraamatud 1999, 2001 ja 2003 ( http://www.cmr.ee/Raamatud ). Uue CMR-alase käsiraamatu järgi on vajadus seetõttu, et enne 2003.a ei olnud Eestis välja kujunenud CMR alast kohtupraktikat. Varasemate raamatute kommentaarid põhinevad seetõttu rahvusvahelises erialakirjanduses käsitletule ja teiste riikide kohtulahenditel. Alates 2003-2005 on CMR-alaste vaidluste arv plahvatuslikult kasvanud. Seetõttu on Eestis, pärast viimase raamatu ilmumist 2003.aastal, välja kujunenud arvestatav kohtupraktika.
 
Arvestades kohalikku seadusandlust ja kohtupraktikat tõlgendatakse CMR artikleid erinevas riikides erinevalt. Tänasel päeval võib sagedamini esinenud veoalaste vaidluste suhtes prognoosida, kuidas Eesti kohus vaidlust lahendaks. See aitab probleeme lahendada nii, et vaidlus ei läks kohtusse või vastupidi: otsustada seda, kas hagi esitada või mitte. Sellest johtuvalt on autor ilmunud käsiraamatus muutnud mitmeid oma varasemaid seisukohti. Kohati on varasemad seisukohad isegi osutunud Eesti kohtupraktika valguses ebatäpseks, sest need on tehtud Eesti vastava cmr-kohtupraktika puudumise tõttu rahvusvahelises erialakirjanduses avaldatud seisukohti ja teiste riikide kohtupraktikat arvestades.
 
Ilmunud käsiraamatu CMR konventsiooni artiklite kommentaarid on tehtud just Eesti kohtupraktikat silmas pidades. Tähtsamates küsimustes, kas kohaldamisele kuulub CMR, VÕS või muu seadusandlus, kuhu ja millal võib hagi esitada, kas tegemist on veo- või rendilepinguga, CMR saatelehe tähtsus ja saatelehe ebaõigus, vedaja vastutus. vedaja vastutuse suurus, vedaja vastutus aktsiisi jm lisanduvate kulude tasumise eest, vedaja 8,33 SDR/kg vastutuse kohaldamine ja hüvitise arvutamine, vedaja vabanemine vastutusest, vedaja vastutus raske hooletusega kahju tekitamisel jne, on Eesti kohus oma seisukoha kujundanud.
 
Raamatu kommentaarid ja kasutamine
Käsiraamat on kõvakaaneline õmmeldud köitega raamat ning selle lehed on valmistatud kvaliteetsest paberist, et tagada käsiraamatu aastatepikkune (viimane oli kasutusel 11 a.) kasutamine. Käsiraamat on mõeldud eelkõige juhiste, nõu ja mõtete saamiseks veoalaste probleemide tekkimisel ning leida kiiresti asjakohased kohtulahendid tõusetunud küsimuses.

Märtsis 2015 ilmunud käsiraamat on sisuliselt 1999.a kirjastatud käsiraamatu täiendatud ja parandatud väljaanne. Otsitava teema leiab hõlpsasti sisukorrast. Kommenteeritava artikli juures tehakse viiteid teistele asjassepuutuvatele artiklitele. Näiteks on kauba hilinemisega kohaletoimetamisel vaja olukorda analüüsida järgmiselt:
 •  kas tegemist oli hilinemisega ?  (CMR art 19)
 •  vedaja vastutus hilinemise eest ? (CMR art 17)
 •  vedaja vabanemine vastutusest ? (CMR art 17.2)
 •  kas kahjunõue on esitatud õigeaegselt ?  (CMR art 30.3)
 •  kas kahju suurus on tõendatud ? (CMR art 23.5)
 •  kui suur on vedaja maksimaalne vastutus hilinemise eest ? (CMR art 23.5)
 • kas on õigus nõuda vedajalt suuremat hüvitist ? (CMR art 29.1)
CMR konventsioonis ei ole vaidluses vedaja ja kahjunõude esitaja vahel asjassepuutuvad artiklid paigutatud järjesti. Seetõttu aitab käsiraamat hõlpsasti orienteeruda CMR-s.
 
Kommentaarides on tehtud viiteid ka VÕS-i (võlaõigusseadus) asjassepuutuvatele sätetele, eelkõige § 774 – 853, mis reguleerivad veolepinguga seonduvat (https://www.riigiteataja.ee/akt/111042014013),  sest kuigi CMR-i kohaldamisel ei kohaldata VÕS-i, armastavad kohtud paralleelselt konventsiooniga analüüsida ka VÕS-i analoogilisi sätteid, et püüda mõista artikli sisu õigesti. Samuti on tehtud kohati viiteid erialakirjanduses „VÕS. Kommenteeritud väljaanne III“ avaldatud kommentaaridele.
 
Kus võimalik ja vajalik, tehakse kommentaarides viiteid ka kohtulahenditele. Riigikohtu poolt antud suuniste järgmine on alamate astmete kohtutele kohustuslik. Seetõttu saab Riigikohtu lahendi olemasolul paremini prognoosida vedaja ja kahjunõude esitaja vahelise vaidluse tulemust. Näiteks on Riigikohus muuhulgas analüüsinud
 • vedaja vastutust ja vastutusest vabanemist röövimise korral;
 • vedaja hoolsukohustust ja selle kohustuse rikkumist veo teostamisel;
 • vedaja 8,33 SDR/kg põhinev piiratud vastutuse limiidi arvutamise metoodikat;
 • vedaja raske hooletusega kahju tekitamist;
 • vedajatevahelisi suhteid;
 • vedaja vastutust muu kahju kui kaubakahju eest;
 • vedaja pandiõiguse kasutamist;
 • CMR konventsiooni ja VÕS-i kohaldamise aluseid;
 • hagi aegumist.
Ka ringkonnakohtu seisukohad on võrdsustatavad Riigikohtu seisukohtadega, kui Riigikohus on keeldunud menetlemast ringkonnakohtu otsuse peale esitatud kaebust. Esimese astme kohtu lahend ei ole nii määrav, aga annab siiski ülevaate kohtute lähenemisest mingile küsimusele. (I-kohtuastme lahenditele on tehtud vaid üksikuid viiteid)

Käsiraamatu kasutamine peaks aitama paremini lahendada veoalaseid vaidlusi kaubakahju või hilinemise üle. Saades raamatust suuniseid ja mõtteid, peaks selle kasutaja oskama hinnata, kes kahju eest vastutab, kas kahjunõue on tõendatud ja põhjendatud, kas kindlustusseltsi seisukoht vedaja vastutuse olemasolu või selle puudumise kohta on õige, kas hageda kauba saatjat, vedajat, allvedajat või kindlustusseltsi, kas on mõtet minna või lasta minna asi kohtusse või on kasulikum püüda jõuda kokkuleppele jms.


Tutvustus
http://www.cmr.ee/TUTVUSTUS
 
Sisukord
http://www.cmr.ee/SISUKORD