CMR Konsultant

Raamatud
     
 
Foto: CMR
 
     
Pealkiri: “CMR. Teooria ja praktika”

Staatus: müüdud

Autor: Renee Mahl

Ilmumisaeg: detsember 2003

Andmed: 502 lk, kõvakaaneline õmmeldud köide


Saateks: väljavõte 23.12.2003 Äripäevast
... 2001. aastal ilmunud maanteevedu reguleeriva CMR-konventsiooni käsiraamat sai täienduse.
Raamat õpetab, kuidas kauba tellija või saatja peab suhtlema transpordikorraldajaga kaupade kahjustumise, kaotsimineku või kohaletoimetamisega viivitamise korral. Samuti selgitatakse, kuidas transpordikorraldaja peab kahjujuhtumi lahendama, et oleks tagatud õigus kindlustushüvitisele ja regressinõue süüdlase vastu. Muu hulgas peatutakse ka sellel, kuidas end kaitsta esitatud nõude eest, kui juhtum tundub lootusetu. Vajadus täiendatud ja parandatud käsiraamatu järele oli suur, sest pärast võlaõigusseaduse (VÕS) jõustumist 01. juulil 2002. a ei ole vanema 2001. aastal ilmunud käsiraamatu kommentaarid praegu enam täpsed. Lisaks on kauba omanike, veo tellijate, veo korraldajate ja vedajate vahelised CMR-vaidlused hakanud üha sagedamini kohtusse jõudma. Uues väljaandes vähendatakse käsiraamatu akadeemilise (teoreetilise) käsitluse osatähtsust ja asendatakse see mullu ja tänavu lahenduse leidnud I, II ja III astme kohtuvaidlustega.
     
 
Foto: CMR
 
     
Pealkiri: “CMR. Teooria ja praktika”

Staatus: Müüdud

Autor: Renee Mahl

Ilmumisaeg: aprill 2001

Andmed: 496 lk, kõvakaaneline õmmeldud köideTutvustus
Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu pooltevahelisi suhteid reguleerib 1956.aastast Genfis vastu võetud CMR konventsioon. Tänaseks päevaks on enamik Euroopa riike ühinenud nimetatud õigusnormiga. Eesti ühines CMR konventsiooni ja selle juurde kuuluva lisaprotokolliga 1993.aastal. Konventsiooni ingliskeelne originaaltekst ja mitteametlik eestikeelne tõlge on avaldatud 21.veebruari 1995.a. Riigi Teataja II osas. CMR konventsiooni esimesed 41 artiklit reguleerivad saatja, saaja ja vedaja õigusi ja kohustusi lepingu sõlmimisel ja täitmisel. Hoolimata sellest, et nimetatud 41 artiklit paiknevad vaid paarikümnel leheküljel, ei oska ka vilunud praktikud nendest artiklitest oma õigusi ja kohustusi ning konventsiooniga sätestatud protseduurireegleid välja lugeda. CMR konventsioonist uuritavale probleemile vastuse leidmiseks või ettevõtte igapäevatöö korraldamiseks ei piisa vaid konventsiooni läbisirvimisest. Tuleb osata näha seoseid konventsiooni erinevates osades paiknevate artiklite vahel, mis avaldavad olulist mõju otsitavale vastusele või lahendusele. Käesoleva raamatu eesmärgiks on Eesti eksportööridele, importööridele, ekspedeerijatele ja autovedajatele anda põhjalik ülevaade CMR konventsioonis sisalduvast. Raamatu ülesehitus võimaldab seda kasutada nii õpikuna (lugedes "kaanest kaaneni") kui ka käsiraamatuna – astmeliselt liigendatud sisukorra abil saab kiiresti leida vastuse otsitavale küsimusele. Käsiraamat sisaldab hulgaliselt jooniseid ja skeeme, selgitamaks veoprotsessis osalejate vahelisi suhteid. Teoreetiline käsitlus on illustreeritud praktiliste näidetega, et muuta hõlpsamaks käsitletava teema omandamine. Konventsioonist tulenevate vaidluste lahendamine sõltub olemasolevatest transpordidokumentidest ning dokumentide vormistamise korrast. Analoogilised vaidlused võivad erinevate dokumentide vormistamise tõttu jõuda erinevate lahenditeni. Seetõttu saab raamatus toodud näiteid vaadelda vaid kui mingi artikli sisu selgitavat näidet, mitte kui lõplikku tõde näites käsitletud juhtumite kohta. Käsiraamatu lisas 1 on toodud CMR konventsiooni ingliskeelne originaaltekst ja selle mitteametlik eestikeelne tõlge. Iga artikli lõpus on tehtud viide raamatu leheküljele, kus artikli käsitlemine pikemalt aset leiab. Kui käsiraamatu temaatiliselt liigendatud sisukord võimaldab otsitavale küsimusele lahendust leida, siis lisas 1 märgitud leheküljenumbrid võimaldavad uuritava kiiresti üles leida. Käsiraamatu kasutamine temaatiliselt liigendatud sisukorra abil osutub vajalikuks siis, kui lugeja soovib vastust leida mõne teema kohta käivatele küsimustele (nt kuidas on reguleeritud vedaja vastutus viivitamise eest, kui kohaletoimetamise tähtaega ei olnud kokku lepitud). Kui lugejal osutub vajalikuks leida raamatust üles konkreetse artikli kohta käivat informatsiooni (nt mida reguleerib artikkel 19), siis saab ta vastava leheküljenumbri teada lisast 1. Seega saab käsiraamatut kasutada kolmel eesmärgil: · konventsiooni loogika tundmaõppimiseks · otsitavale küsimusele vastuse leidmiseks · otsitava artikli leidmiseks Õpiku ja käsiraamatu ülesehitus ning käsitluslaad on tavaliselt erinevad. Käesoleval juhul on siia kaante vahele köidetud kaks erinevat raamatut – õpik ja käsiraamat. Selleks et raamat oleks kasutatav käsiraamatuna, korratakse osa olulisi teemasid raamatu pea- ja alapeatükkides.


     
 
Foto: CMR
 
     
Pealkiri: “Veosekindlustus. Kommentaarid”

Staatus: Müüdud

Autor: Renee Mahl, MSc

Ilmumisaeg: aprill/mai 2000

Andmed: 213 lk, kõvakaaneline õmmeldud köide


Tutvustus
Käsiraamat on mõeldud kasutamiseks firmades,kes puutuvad oma töös otseselt või kaudselt kokku kau- pade transportimise või transportimise korraldamisega, eelkõige eksportööridele ja importööridele. Raamatu sisu jaguneb tinglikult kaheks.Esimeses osas selgitatakse transpordikindlustuse üldiseid põhimõtteid, teises antakse ülevaade põhilistest rahvusvahelises praktikas kasutatavatest veosekindlustusklauslitest. Käsiraamatus käsitletakse põhjalikult veosekindlustuslepingu sõlmimist,samuti lepingutingimuste ja veosekindlustuskatte ulatust, lähtuvalt rahvusvahelistest veosekindlustusklauslitest. Raamatu teises osas on ära toodud tähtsamate veosekindlustuse klauslite inglise keelsed originaaltekstid koos mitteametliku eestikeelse tõlkega. Klauslites sisalduvad mõisted (nt. üldavarii, kindlustushuvi jne.) on eraldatud tavatekstist kursiivis , et käsiraamatu lõpus olevast mõistete registrist kiiresti leida mõistet lähemalt selgitav peatükk või lehekülg. Käsiraamat selgitab transpordikindlustuse põhimõtteid ja tutvustab veosekindlustusklauslites sätestatud kindlustuskatteid ning aitab seeläbi kindlustuslepingu sõlmijal tõsta oma professionaalsust.     
 
Foto: CMR
 
     

Pealkiri: “CMR konventsioon. Kommentaarid.”

Staatus: Müüdud

Autor: Renee Mahl

Ilmumisaeg: juuni 1999

Andmed: 275 lk, kõvakaaneline õmblusköideTutvustus
Käsiraamatus on 1995.a. avaldatud konventsiooni eesti keelne tõlge toodud koos inglise keelse originaaltekstiga. Kuna eesti keelne tõlge on konventsiooni artikli 51 kohaselt mitteametlikuks kasutamiseks (seda sätestab ka Riigi Teatajas avaldatud teksti pealdis), siis on kasulik võrrelda seda originaaltekstiga. Suuremate tõlkevigade korral on käsiraamatus viidatud tõlke ebaõigsusele või ebatäpsusele ja püütud anda sisuliselt õigem või korrektsem tõlge. Raamatus kommenteeritakse konventsiooni artikleid samas järjestuses nagu nad asetsevad konventsioonis ja on avaldatud Riigi Teataja II osas. Kommenteeritavas artiklis käsitletakse selles kajastatud teemat, tuues väljavõtteid teistest artiklitest, mis on kommenteeritava artikliga seotud. Selleks, et teiste artiklite väljavõtted ei raskendaks uuritava artikli lugemist, sisaldavad kommentaarid hulgaliselt viiteid konventsiooni selle osale, kus sama teemat veel käsitletakse või kus võib viidatud artikli kohta pikemalt informatsiooni leida. Kuna konventsioonis järjestatakse artikleid suhteliselt ebaloogiliselt ja mitteseaduspäraselt ning kommentaarid sisaldavad väga palju viiteid teistele artiklitele (sundides raamatut edasi-tagasi lehitsema), siis ei ole raamat “CMR konventsioon. Kommentaarid.” mõeldud mitte nii väga konventsiooni loogika tundmaõppimiseks vaid igapäevaseks kasutamiseks veolepingu sõlmimisel, saatelehe vormistamisel, transpordi ajal kaupade käsutamisel, nõude esitamisel ja nõude tagasilükkamisel.