CMR Konsultant

SISUKORD
 

 
 
Eessõna
 
 
Preambula
 
CMR konventsiooni loomine ja vastuvõtmine. Eesti ühinemine konventsiooniga. Konventsiooni originaaltekstid vs Riigi Teataja II osa eestikeelne tekst. Konventsiooni ülimuslikkus
 
I peatükk
 
KONVENTSIOONI KOHALDAMISALA
 
Artikkel 1.1.
 
Konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvad lepingud. Veoleping, ekspedeerimisleping, rendileping. Lepingu osapooled. Mõisted
Artikkel 1.2. CMR-sõiduki definitsioon
Artikkel 1.3. Vedude korraldamine riiklike institutsioonide poolt
Artikkel 1.4. Lepingud, mille suhtes konventsiooni ei kohaldata
Artikkel 1.5. Konventsiooni osapoolte kokkulepe mitte muuta konventsiooni sätteid
Artikkel 2.1.
Artikkel 2.2.
 
Konventsiooni kohaldamine teise transpordiliigiga vedamise ajal. Ro-Ro transport ja vedaja vastutus
 
II peatükk
 
VEDAJA VASTUTUS TEISTE ISIKUTE EEST
Artikkel 3 Vedaja vastutus allvedajate ja teiste isikute eest
 
III peatükk
 
VEOLEPINGU SÕLMIMINE JA TÄITMINE
Artikkel 4 Veolepingu sõlmimine ja kehtivus. Lepingu sõlmimise vormid. CMR saateleht. Saatelehe olemasolu, ebaõigsus ja puudumine
Artikkel 5.1. CMR saatelehe väljastamisega seotud formaalsused
Artikkel 5.2. CMR saatelehe väljastamine mitme erineva saadetise transportimisel
Artikkel 6.1. CMR saatelehele kohustuslikus korras märgitavad andmed
Artikkel 6.2. CMR saatelehele vajaduse korral märgitavad andmed
Artikkel 6.3. CMR saatelehele märgitavad lisaandmed
Artikkel 7.1. Saatja vastutus CMR saatelehe andmete eest
Artikkel 7.2. CMR saatelehe täitmine vedaja poolt
Artikkel 7.3. Vedaja vastutus CMR saatelehe andmete eest
Artikkel 8.1. Vedaja poolt vedamiseks võetava kauba kontrollimine
Artikkel 8.2. Vedaja märkused CMR saatelehel
Artikkel 8.3. Saatja õigus nõuda vedajalt kauba koguse ja sisu kontrollimist
Artikkel 9.1. CMR saateleht kui „prima facie“ tõend. Mida tähendab „prima facie“? Tõendamine
Artikkel 9.2. Kui vedaja ei tee kauba vedamiseks võtmisel CMR saatelehele märkusi. Kahju tõendamine
Artikkel 10 Saatja vastutus pakendi defektsusest vedajale põhjustatud kahjude eest
Artikkel 11.1. Saatja kohustus edastada vedajale kõik vajalikud andmed vajalike formaalsuste sooritamiseks
Artikkel 11.2. Saatja vastutus vedaja ees formaalsuste sooritamisega kaasnevate kahjude eest
Artikkel 11.3. Vedaja vastutus tema käsutusse antud dokumentide kaotamise või ebaõige kasutamise eest
Artikkel 12.1. Saatja õigus anda veo ajal vedajale uusi juhiseid: veo katkestamine, sihtkoha muutumine, kauba saaja muutumine
Artikkel 12.2. Saaja õigus anda vedajale juhiseid
Artikkel 12.3. Saatja loobumine vedajale juhiste andmise õigusest saaja kasuks
Artikkel 12.4. Saatja poolt veo ajal muudetud kauba uue vastuvõtja vedajale juhiste andmise õiguse puudumine
Artikkel 12.5. Saatja või saaja poolt vedajale veo ajal juhiste andmise kord ja formaalsused. Vedaja õigus keelduda juhiste täitmisest
Artikkel 12.6. Vedaja kohustus teavitada saatjat või saajat saadud juhiste mittetäitmisest
Artikkel 12.7. Vedaja vastutus saadud juhiste mittetäitmise eest. Vedaja vastutus juhiste täitmise eest, kui juhiseid andis isik, kes ei omanud juhiste andmise õigust
Artikkel 13.1. Saaja õigus nõuda kauba üleandmist sihtkohas. Saaja õigus esitada vedaja vastu nõudeid
Artikkel 13.2. Saaja kohustus tasuda CMR saatedokumendis märgitud maksed
Artikkel 14.1. Vedaja kohustus küsida juhiseid, kui veolepingut on võimatu täita CMR saatedokumendis märgitud tingimustel
Artikkel 14.2. Vedaja kohustused kauba suhtes, kui vedaja ei saa küsitud juhiseid
Artikkel 15.1. Kui saaja keeldub vedajalt kaupa vastu võtmast
Artikkel 15.2. Saaja õigus nõuda vedajalt pärast kauba vastuvõtmisest keeldumist kauba üleandmist
Artikkel 15.3. Kui vedajale nimetatud kauba uue vastuvõtja tõttu tekivad takistused kauba üleandmisel
Artikkel 16.1. Vedaja õigus saada uute juhiste täitmise eest hüvitist
Artikkel 16.2. Vedaja õigus laadida kaubad veo ajal maha
Artikkel 16.3. Vedaja õigus kaup müüa
Artikkel 16.4. Vedaja poolt kauba müümisel saadud raha jagunemine vedaja ja kauba omaniku vahel
Artikkel 16.5. Müügiprotseduurid
 
IV peatükk VEDAJA VASTUTUS
 
Artikkel 17.1.
 
Vedaja vastutus kauba kaotsimineku, vigastamise ja kohaletoimetamisega viivitamise eest
Artikkel 17.2. Vedaja vabanemine vastutusest kauba kaotsimineku või vigastamise korral
Artikkel 17.3. Vedaja vastutus sõiduki defektsuse eest
Artikkel 17.4. Vedaja vabanemine vastutusest kauba kaotsimineku või vigastamise eest
Artikkel 17.5. Vedaja proportsionaalne vastutus
Artikkel 18.1. Vedaja kohustus tõendada vastutusest vabanemist
Artikkel 18.2. Nõude esitaja kohustus tõendada vedaja vastutust
Artikkel 18.3. Vedaja vastutuse erisused lahtise kauba veol
Artikkel 18.4. Vedaja vastutus termohaagisega veetava kauba eest
Artikkel 18.5. Vedaja vastutuse erisused elusloomade veol
Artikkel 19 Millal loetakse kaup kohale toimetatud viivitusega?
Artikkel 20.1. Millal loetakse kaup kaotsiläinuks?
Artikkel 20.2. Kaubaomaniku õigus nõuda kaotsiläinud ja seejärel leitud kauba üleandmist
Artikkel 20.3. Ülesleitud kauba üleandmisega seotud formaalsused
Artikkel 20.4. Vedaja õigused hüvitatud ja hiljem ülesleitud kauba suhtes
Artikkel 21 Vedaja vastutus „cash on delivery“ mittetäitmise eest        
Artikkel 22.1. Saatja kohustus informeerida vedajat ohtlikest kaupadest
Artikkel 22.2. Saatja vastutus ohtlikest kaupadest vedajat informeerimata jätmise eest
Artikkel 23.1. Vedaja vastutuse rahaline suurus kadunud kauba eest
Artikkel 23.2. Kauba maksumuse määramine
Artikkel 23.3. Kauba kaalul põhinev vedaja SDR-vastutus
Artikkel 23.4. Kahjuhüvitise muud elemendid: veotasu, tollimaksud, muud veoga seotud kulud
Artikkel 23.5. Vedaja vastutus viivitamise eest
Artikkel 23.6. Vedaja vastutus saatjaga kokkulepitud summani
Artikkel 24 Vedaja suurema vastutuse kui 8,33 SDR/kg kokkuleppe sõlmimine
Artikkel 25.1. Vedaja vastutuse rahaline suurus kahjustunud kauba eest
Artikkel 25.2. Kahjuhüvitise limiidid kauba kahjustumise korral
Artikkel 26.1. Saatja ja vedaja erikokkulepe vedaja vastutuse suurendamiseks
Artikkel 26.2. Erikokkuleppe sõlmimisel kahjunõude esitanud isiku õigus suuremale hüvitisele
Artikkel 27.1. Viivis kahjuhüvitiselt
Artikkel 27.2. Kahjuhüvitise ümberarvutamine teise valuutasse
Artikkel 28.1. Vedaja lepinguvälise vastutuse piiramine
Artikkel 28.2. Allvedaja lepinguvälise vastutuse piiramine
Artikkel 29.1. Vedaja vastutus kahju tekitamisel raske hooletuse või tahtlusega
Artikkel 29.2. Allvedaja vastutus kahju tekitamisel raske hooletuse või tahtlusega
Artikkel 30.1. Kaubakahju fikseerimine kauba üleandmisel saajale. Kauba heas korras vastuvõtmine „prima facie“
Artikkel 30.2. Suurema kaubakahju tõendamine pärast vedaja ja saaja poolt kauba inspekteerimist
Artikkel 30.3. Kauba viivitamisega kohaletoimetuse eest vedajale kahjuavalduse esitamine. Kahjuavalduse esitamise tähtaeg
Artikkel 30.4. Viivituse kahjuavalduse tähtaja arvestamine
Artikkel 30.5. Vedaja ja saaja kohustus teha kahju korral koostööd
Artikkel 31.1. Veoalaste kohtuvaidluste lahendamise koht (kohtualluvus)
Artikkel 31.2. Mitmes kohtus ühe ja sama vaidluse lahendamise keeld
Artikkel 31.3. Kohtuotsuse täitmine teises riigis
Artikkel 31.4. Teises riigis kohtuotsuse täitmise erisused
Artikkel 31.5. Kohtukulude tagatis
Artikkel 32.1. Hagi aegumine
Artikkel 32.2. Hagi aegumise peatumine
Artikkel 32.3. Hagi aegumistähtaja pikenemine
Artikkel 32.4. Vastuhagi aegumine
Artikkel 33
 
Vahekohtu kokkuleppe sõlmimise kord
VI peatükk MITME VEDAJA POOLT JÄRJESTIKKU TEOSTATAVAID VEDUSID PUUDUTAVAD SÄTTED
 
Artikkel 34 Veo teostamine mitme vedaja poolt. Järgneva vedaja muutumine veolepingu osapooleks
Artikkel 35.1. Vedajatevahelised formaalsused kaupade üleandmisel
Artikkel 35.2. CMR saateleht kui „prima facie“ tõend vedajatevahelisel vaidlusel
Artikkel 36 Millisele vedajale võib esitada kahjunõudeid?
Artikkel 37 Kahju hüvitanud vedaja regressiõigus teiste vedajate vastu
Artikkel 38 Kahju hüvitamine maksevõimetu vedaja korral
Artikkel 39.1. Regressinõude vaidlustamise keeld
Artikkel 39.2. Regressihagi esitamise koht
Artikkel 39.3. Regressihagi lahendamine ja täitmine
Artikkel 39.4. Regressihagi aegumistähtaeg
Artikkel 40 Vedaja erikokkulepped regressinõuete kohta
 
VII peatükk KONVENTSIOONILE VASTURÄÄKIVATE KOKKULEPETE KEHTETUS
 
Artikkel 41.1. CMR konventsiooniga vastuolus olevate kokkulepete kehtetus
Artikkel 42.2. CMR konventsiooniga vastuolus olevate kokkulepete kehtetus
 
VIII peatükk LÕPPSÄTTED
 
  1978.a LISAPROTOKOLL
 
Lisa 1 CMR konventsiooni ingliskeelne tekst
Lisa 2 CMR konventsiooni prantsuskeelne tekst