CMR Konsultant

Koolitused

VEONDUSEGA SEOTUD UUED ÕPETLIKUD KOHTULAHENDID
(enamus 2017-2018 kõrgema astme kohtulahendid)
 
30.mail 2019 kl 10:00-15:30 koolitus Tallinnas, Rahvusraamatukogus
Sihtrühm:
 
 
 
Eesmärk:
rahvusvahelise transpordi- ja kaubandusettevõtete logistikajuhid, veokorraldajad ning ostu- ja müügijuhid; transpordikindlustuse tootejuhid ja kahjukäsitlejad
 
saada asjakohast objektiivset teavet, kuidas peaks veoalastes vaidlustes erimeelsusi lahendama; 2017-2018 on kõrgema astme kohtud võtnud mitmeid olulisi seisukohti, mida praktikud peaksid teadma ja arvestama
Lektor: Renee Mahl, CMR Konsultant, 50 88 883
Maksumus (km-ita):            registreerimisel kuni 17.mai – 160 eurot
                         kuni 24.mai  – 175 eurot
                         hiljem           – 190 eurot
Registreerimine:
Info koolitaja kohta:
palun saatke cmr@neti.ee ettevõtte ja osaleja nimi ja kontaktid
www.cmr.ee
 
 • 10.12.2018 põhjapanev ringkonnakohtu otsus:
  • vedaja kindlakstegemine autojuhtide töölepingute järgi
  • esmakordne kõrgema kohtuastme seletus veoahelate ja CMR-i kirjete tähtsuse ja tähtsusetuse kohta
  • kohtu seisukoht, et vedamiseks pole vaja omada veoluba ja litsentsi
 
 • 30.11.2018 ringkonnakohtu otsus pakendi puudulikkuse kohta (varjatud puudused)
 
 • 28.11.2018 esimene Riigikohtu lahend vedajale üleantud kauba saatedokumentide kontrollimise ja vastutuse kohta
 
 • 16.11.2018 põhjapanev ringkonnakohtu otsus selle kohta, mis on „kirjalik vorm“ CMR-i tähenduses. Kui CMR kohustab kahjuteatise(-nõude) esitama vedajale kirjalikult (art 30.1-30.3), kas on siis piisav e-posti või faksi saatmine? (e-post ja faks ei ole Eesti seaduse tähenduses kirjalik vorm). Ringkonnakohtu seisukoht raske hooletuse tõendamise kohta. Näide, kuidas vedaja saab kaubakahju eest ligi 100 000 EUR kindlustushüvitist, aga seda kaubaomanikule edasi ei maksa, tõrjub edukalt pankrotitaotluse ja võidab lõplikult tsiviilmenetluse – vedaja tekitas kahju, aga võitis lõpuks ligi 100 000 EUR
 
 • 30.10.2018 ringkonnakohtu otsus ja 21.04.2017 maakohtu otsus: vedaja hagi autojuhi vastu kahju tekitamise eest
 
 • 28.08.2018, 09.04.2018, 21.06.2017, 16.09.2016, 28.08.2016 kohtulahendid – CMR ja arve mitteesitamine (sh originaalide) ei vabasta veotasu maksmise kohustusest; kuidas tagada vajaduse korral siduv kokkulepe, et tasu maksmise eelduseks on originaalide esitamine
 
 • 22.06.2018 ringkonnakohtu üllatuslik otsus: CMR art 30 kahjunõude tähtajad kehtivad üksnes saaja ja mitte veo tellija (saatja) suhtes; hilinemise leppetrahvi nõudmise mõistlik aeg, mille möödumisel ei saa seda sisse nõuda
 
 • 24.05.2018 ringkonnakohtu otsus tahtliku veotasu maksmata jätmise kohta (veoahelas osalenud vedajate omavaheline vaidlus)
 
 • 17.05.2018 põhjapanev ringkonnakohtu lahend veose laadimise, kinnitamise ja vedajale juhiste andmise ja täitmise kohta
 
 • 30.04.2018 Harju Maakohtu hinnang vedaja raskele hooletusele; seisukoht saamatajäänud tulu hüvitamise kohta
 
 • 24.11.2017 ringkonnakohtu lahend lepingulise suhte kohta: kas tegemist on agendi-, ekspedeerimis- või veolepinguga?
 
 • 07.07.2017 ringkonnakohtu lahend veose varguse, vedaja vastutuse ja vedaja vastutusest vabanemise kohta; asjaolude tõendamiskohustuse jaotus; ringkonnakohtu hinnang, millistel asjaoludel üldse võiks vedaja varguse korral vastutusest vabaneda.
 
 • 17.05.2017 Riigikohtu lahend lao- ja hoiulepingu eristamise kohta (vastutus ja aegumine on erinevad); millal on tegemist ladustamislepinguga, kui ladustamine ei ole põhitegevus?
 
 • 27.04.2017 ringkonnakohtu lahend: pikas veoahelas kauba väljapetmine, kauba leidmine ja selle muutumine väärtusetuks; kohtu seisukoht leitud kauba omandi ja vedaja poolt makstava hüvitise kohta; kuidas hinnata kauba turuväärtust CMR-i järgi ja mis tõendid selleks sobivad?
 
 • 16.11.2016 ringkonnakohtu otstus: kas veotasult tuleb maksta viivist, kui tellija on saadud arve allkirjastanud?
 
 • Kahju hüvitamise eeldused Riigikohtu seisukohtade järgi: kuidas need mõjutavad vedaja/ekspedeerija vastutust raske hooletusega kahju tekitamisel, kui ekspedeerija/vedaja ei või raske hooletuse tõttu tugineda CMR-piirangutele vastutusest vabanemisel või piiramisel. Kas ekspedeerija/vedaja peab hüvitama mis tahes kahju?
 
 • Riigikohtu 2018 analüüsis väljatoodud seisukohad töövõtu kohta, mis kehtivad ka veolepingu suhtes (veoleping on töövõtulepingu alaliik)
 
 • Kurioosne ja nahaalne faktooringu pettus olematu kauba eksportimise kohta ja kauba varakindlustuse pettuse katse summas 700 000 eurot; kelmuse tulemus: 1,4 milj eurot kiire „kasu“ ja karistuseks 2 p reaalset vangistust, ülejäänud tingimisi; kelmuse avastamine vedaja kaasabil (02.11.2017 Harju Maakohtu otsus tsiviilasjas ja 03.12.2015 kriminaalasjas)